HOY ENVÍO GRATIS 🚚   1x144.00 NIS 2x230.40 NIS(-20%) 3x324.00 NIS(-25%)🚀

החזרות

החזר בגין פגמי ייצור

המשתמש רשאי להחזיר ל- Active Sunglasses, ללא תשלום, כל מוצר שיש בו פגם בייצור. בהתחשב באופי המוצרים החוזים, למשתמש תהיה תקופה של 7 ימים מרגע שנודע לו לחוסר התאמה של המוצר כדי לתקשר ל Active Sunglasses את חוסר ההתאמה שלו איתם. אם חורג מהתקופה הזו, המשתמש יניח על עצמו נזק כלשהו.
החזרת מוצרים שיש בהם ליקויי ייצור אינה כרוכה בעלות נוספת עבור המשתמש.
בכדי למסד את ההחזרה, על המשתמש ליצור קשר עם Active Sunglasses בתקופה שניתנה לחודש, בטופס יצירת הקשר שלהלן, המציין את המוצר או המוצרים אובייקט החזרה, מספר הזמנה, צירוף תמונה ורשימה מפורטת של הליקויים המוערכים בהם.
ברגע שקבוצת Active Sunglasses קיבלה את התקשורת מהמשתמש, היא תודיע לך תוך 3 עד 5 ימי עסקים אם המוצר יוחזר או לא. במקרה של חזרה, Active Sunglasses יציינו למשתמש את טופס האיסוף או המסירה למשרדיהם / מחסני המוצר הפגום.
המשרדים / המחסנים אליהם המשתמשים יכולים לשלוח את המוצר הפגום יסופקו באמצעות תקשורת זו
כל מוצר שיוחזר חייב להיות בלתי מנוצל ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, ואם יש בכך, התיעוד המקורי והאביזרים שהגיעו איתו. אם זה לא נעשה על ידי המשתמש, Active Sunglasses שומרת לעצמה את הזכות לסרב להחזר.
לאחר קבלת המוצר ואימות הליקויים, Active Sunglasses יאפשרו למשתמש להחליף את המוצר באחר מאפיינים זהים, אלא אם אפשרות זו היא בלתי אפשרית או בלתי פרופורציונלית עבור Active Sunglasses.
במקרה שבשל מחסור במלאי, לא ניתן לשלוח מוצר אחר עם אותם מאפיינים, המשתמש יכול לבחור בין סיום החוזה (כלומר, החזר הסכומים ששולמו) או לבקש שליחת דגם אחר אותו המשתמש בוחר מרצון.
מסירת המוצר בעל מאפיינים זהים או הדגם החדש שהמשתמש בוחר, לפי הצורך, יבוצע במונחים דומים לאלו שנדבקו בהזמנה המקורית לספור החל מהיום בו Active Sunglasses מאשרים למשתמש את החלפת הפגום. מוצר או משלוח של הדגם החדש.
ההחלפה, שליחת דגם חדש או סיום החוזה לא מרמזים על הוצאות נוספות עבור המשתמש.
אם המשתמש יבצע את החוזה, Active Sunglasses יבצעו את ההחזר של כל הסכום ששולם למשתמש עבור רכישת המוצר הפגום (כולל עלויות משלוח).
Active Sunglasses מודיע למשתמשים כי תקופת החזרת הסכומים ששולמו תהיה תלויה בשיטת התשלום שהמשתמש השתמש בה בעת רכישת המוצר:
אם המשתמש ביצע את התשלום בכרטיס אשראי / חיוב, Active Sunglasses יחזירו את הסכום ששולם בפרק זמן של 14 יום קלנדריים מאז החליט המשתמש לסיים את החוזה.
אם המשתמש ביצע את התשלום באמצעות PayPal, Active Sunglasses S יחזירו את הסכום ששולם תוך 3-4 ימי עסקים מרגע שהחליט המשתמש לסיים את החוזה.

נְסִיגָה
במידה והמשתמש לא יסתפק במוצרים שהתקבלו בהזמנתו, יהיה למשתמש, בהתאם לחוק הכללי להגנה על צרכנים ומשתמשים, תקופה של ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים להחזרת כל ההזמנה או, אם תעדיפו, תוכלו להחזיר את כל המוצרים המרכיבים את ההזמנה הכוללת והכל ללא כל עונש וללא צורך לציין את הסיבות.
עם זאת, על המשתמש להיות אחראי לעלות הישירה של ההחזרה ל- Active Sunglasses, בין אם אתה מחזיר את ההזמנה במלואה ובין אם אתה מחליט להחזיר רק חלק ממוצרי ההזמנה.
בנוסף, אם עלויות המשלוח הראשוניות היו בחינם מסיבות פרסומיות, הסכום שיש להחזיר למשתמש יופקע ₪24 התואם לעלויות המשלוח המקוריות.
כדי למסד את ההחזר, עליך ליצור קשר עם Active Sunglasses בטופס הבא. לאחר קבלת התקשורת,Active Sunglasses יציינו את אופן העברת ההזמנה למשרדיה או למחסניה.
Active Sunglasses אינה אחראית לחברת השליחויות שהמשתמש מתקשר בהשבת ההזמנה. במובן זה, Active Sunglasses ממליץ למשתמש לחייב את חברת השליחויות לספק את הוכחת המסירה ברגע שהבלדר הפקיד את המוצר במשרדים / מחסנים של Active Sunglasses, כך שיש למשתמש הוכחה לכך שהמוצר הועבר כראוי ל- Active Sunglasses.
עלויות החזרת ההזמנה (כגון עלויות משלוח באמצעות חברות שליחויות) ישאו ישירות על ידי המשתמש.
על המוצר לא להיות בשימוש ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, אם ישים, התיעוד והאביזרים המקוריים שהגיעו איתו. אם הדבר לא נעשה על ידי המשתמש או אם המוצר נגרם נזק כלשהו, המשתמש מקבל כי המוצר עשוי לסבול מפחת או ש- Active Sunglasses רשאית לסרב להחזר.
לאחר ש- Active Sunglasses יקבל את ההזמנה ותאמת שהיא במצב טוב, Active Sunglasses ימשיכו להחזיר את כל הסכומים ששילם המשתמש למעט עלויות המשלוח, אם עלויות המשלוח הראשוניות היו 0₪ לכל מבצע, המשתמש יוחזר מחיר מלא של רכישה מינוס 24₪ במושג עלויות המשלוח המקוריות.
Active Sunglasses מודיע למשתמשים כי תקופת החזרת הסכומים ששולמו תהיה תלויה בשיטת התשלום שהמשתמש השתמש בה בעת רכישת המוצר:
אם המשתמש ביצע את התשלום בכרטיס אשראי / חיוב, Active Sunglasses יחזירו את הסכום ששולם בפרק זמן של 14 יום קלנדריים מאז החליט המשתמש לסיים את החוזה.
אם המשתמש ביצע את התשלום באמצעות PayPal, Active Sunglasses יחזירו את הסכום ששולם תוך 3-4 ימי עסקים מרגע שהחליט המשתמש לסיים את החוזה.
בכל מקרה, Active Sunglasses יחזירו את הסכומים ששולמו בהקדם האפשרי, ובכל מקרה, תוך 14 יום קלנדריים לאחר המועד בו הודיע המשתמש על החלטתו לסגת מהחוזה.

מדיניות חליפין
Active Sunglasses אינו תומך בהחלפה בין מוצר שנרכש על ידי המשתמש למוצר אחר המוצע באתר.
במקרה שהמשתמש רוצה לבצע שינוי במוצר, עליו לממש את זכות המשיכה שלו עליו כפי שנקבע בסעיף הקודם ואז לקנות את המוצר החדש שהוא רוצה.
VOLVER ARRIBA